คุณกำลังอ่านข้อความนี้

98

รูปแบบกราฟแท่งเทียน (Candlestick Chart Patterns)

9Professionaltrader วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2553
 รูปแบบกราฟแท่งเทียน (CandleStick Chart Pattern)

What 's Candle Stick Chart ? กราฟแท่งเทียนคืออะไร
กราฟแท่งเทียนเป็นกราฟที่แสดงราคาของหุ้นตัวนั้น ซึ่งจะแสดงราคาเปิด ( Open Price ) ราคาปิด(Close Price) ราคาสูงสุด ( High Price) และราคาต่ำสุด( Low Price ) โดยต้นกำเนิดของกราฟแท่งเทียนมาจากประเทศยี่ปุ่นโดยมีประวัติย้อนหลังยาวนานมาก โดยนาย Munehisa Homma เป็นผู้คิดค้นจากการวิเคราะห์จิตวิทยาของคนในการซื้อชายและกำหนดราคาข้าว และเขาได้เขียนหนังสือไว้สองเล่มคือ Sakata  Henso และ Soba No Den เมื่อประมาณ พ.ศ. ที่ผ่านมาประเทศกลุ่มตะวันตกทั้งหลายได้เห็นถึงประสิทธิภาพจึงได้นำมาประยุกต์ใช้กับตลาดหุ้น ตลาดซื้อขายล่วงหน้า ตลาดเงินตราระหว่างประเทศ โดยรูปแบบต่างๆของกราฟแท่งเทียนนั้นมีอยู่ด้วยกันมากกว่า 50ประเภท แต่เรานำมาประยุกต์ใช้กับตลาด ณ ปัจจุบันเพียงและเกิดขึ้นบ่อยๆ เพียงแค่บางส่วนเท่านั้น

รูปร่างทั่วไปของแท่งเทียน  General Of CandleStick Sharp
แท่งเทียนจะประกอบด้วย ราคาปิด ราคาเปิด ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด ซึ่งระยะระหว่างราคาปิดและราคาเปิดเราจะเรียกว่า ตัวแท่ง ( Body)  ใส้เทียนด้านบน คือ Upper Shadow และ ใส้เทียนด้านล่าง Lower Shadow
ลักษณะของแท่งเทียนมีอยู่ สาม แบบ คือ
1. แท่งเทียนขาขึ้น Bullish Candlestick  ลักษณะของแท่งเทียนขาขึ้นนี้ ราคาปิดจะอยู่สูงกว่าราคาเปิด
bullish candlestick แท่งเทียนขาขึ้น
2.แท่งเทียนขาลง Bearish Candlestick ลักษณะของแท่งเทียนขาลงคือ ราคาปิดจะต้องต่ำกว่าราคาเปิด
bearish candlestick แท่งเทียนขาลง

3.Doji โดจิคือ ราคาเปิดและราคาปิดของแท่งเป็นราคาเดียวกัน หรือ อยู่ใกล้เคียงกันมากๆ
doji ราคาปิดและราคาเปิดอยู่ตำแหน่งเดียวกัน

รูปแบบของแท่งเทียน (Candlestick Pattern ) มีด้วยกัน 3 รูปแบบคือ
1.รูปแบบของแท่งเทียนขาขึ้น (Bullish Candlestick Pattern)
2.รูปแบบของแท่งเทียนขาลง (Bearish Candlestick Pattern)
3.รูปแบบของแท่งเทียนแบบต่อเนื่อง (Continuous Candlestick Patern)


รูปแบบกราฟแท่งเทียนที่มักจะพบบ่อยที่สุด มีดังนี้

      โดยปกติแล้ว รูปแบบของแท่งเทียนมีเยอะมาก มากกว่า 50 รูปแบบ ถ้าจะให้เราจำหมด ก็คงไม่ไหว วันนี้ผมจึงเอาเฉพาะรูปแบบที่พบบ่อยบนกราฟของเรามาให้ดูกันครับ ว่าแต่ละตัวบอกถึงอะไร สื่อความหมายว่าอย่างไร การดูแท่งเทียนเป็นวิธีการที่ดีที่ใช้ในการวิเคราะห์หุ้น หรือ ฟอเร็กซ์ และเพื่อความแม่นยำให้กับการวิเคราะห์กราฟของเรา เราก็ควรจะใช้รูปแบบของกราฟแท่งเทียนร่วมกับเครื่องมืออื่นๆ เช่น Indicator , Fibonacci , Trendline , Moving Average และ รูปแบบกราฟโดยทั่วไป เราสามารถประยุกต์กราฟแท่งเทียนเข้ากับเครื่องมือเหล่านี้ได้ 
     
    10 อันดับที่พบบ่อยของ รูปแบบกราฟแท่งเทียน


Dark Cloud Cover:  เป็นแท่งเทียนตามด้วยแท่งเทียนสีดำ ราคาเปิดของแท่งสีดำจะเปิดสูงกว่าราคาสูงสุดของแท่งสีขาวและราคาปิดของแท่งสีดำจะปิดต่ำกว่าจุดกึ่งกลางของแท่งสีดำ รูปแบบนี้เป็นสัญญาณการกลับทิศจากแนวโน้มขาขึ้นกลายเป็นแนวโน้มขาลง (Bearish Reversal Signal)
     แต่ถ้าราคาปิดของแท่งเทียนสีดำ ปิดสูงกว่าจุดกึ่งกลางของแท่งเทียนสีข่าว ให้เรารอสัญญาณยืนยันของแท่งเทียนสีดำอีกแท่ง ถ้าราคาปิดของแท่งเทียนอีกแท่งปิดต่ำกว่ากึ่งกลางของแท่งสีขาว ก็เป็นสัญญาณการกลับตัวเป็นตลาดขาลง


Doji:  เป็นกราฟแท่งเทียนที่มีราคาเปิดและราคาปิดอยู่ในราคาเดียวกัน หรือใกล้เคียงกันมากๆ เราก็ถือว่ากราฟแท่งเทียนนั้นเป็นโดจิ ลักษณะของมันจะคล้าย เครื่องหมาย บวก เครื่องหมาย ลบ กากบาท ซึ่งทั้งหมดนี้จะถูกเรียกว่า โดจิ 
ถ้าเกิด โดจิ ขึ้นกับกราฟของเรา นั่นคือสัญญาณบอกเราว่า ราคากำลังจะเปลี่ยนจากแนวโน้มเดิม โดยทั่วไปแล้ว เราจะดู โดจิเพียงอย่างเดียวไม่ได้ ต้องดูแท่งเทียนถัดมาอีกแท่งเพื่อเป็นสัญญาณยืนยันของแนว
โน้มนั้น
 Engulfing Pattern: ในสภาวะที่เป็นตลาดขาลงเราจะเป็นว่าแท่งสีดำ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเปลี่ยนแท่ง ราคาจะกระโดดโดยที่ราคาเปิดของแท่งสีขาวจะอยู่ต่ำกว่าราคาปิดของแท่งสีดำ และมีแรงซื้อเข้ามาทำให้เราราปิดของแท่งสีขาวสูงกว่าราคาสูงสุดของแท่งสีดำ นี่คือ ตลาดกำลังจะกลับตัวจากแนวโน้มลงเป็นแนวโน้มขาขึ้น ลักษณะรูปแบบแท่งเทียนแบบนี้เรียกว่า Engulfing Bullish  
Engulfing Pattern จะประกอบด้วย 2 รูปแบบคือ Engulfing Bullish และ Engulfing Bearish 

Evening Star: โดยทั่วไปแล้วรูปแบบแท่งเทียนนี้จะเป็นการกลับตัวของกราฟจากแนวโน้มขาขึ้นกลายเป็นแนวโน้มขาลง โดบรูปแบบนี้จะประกอบด้วยแท่งเทียนสามแท่ง แท่งแรกเป็นแท่งเทียนสีขาวยาวๆ และตามด้วยแท่งเล็กๆ ที่เกิดการกระโดดขึ้นไปอยู่บนยอด (gap) และมีขนาดเล็กๆ ราคาปิดและราคาเปิดของแท่งเทียนที่สองจะอยู๋ใกล้เคียงกัน จากนั้นก็เกิดช่องว่าง(gap)เปลี่ยนเป็นแท่งที่สามเป็นแท่งสีดำยาวๆ นี่คือลักษณะของ Evening Star นอกจาก Evening Star แล้วก็ยังมี Morning Star โดยหลักการก็ตรงกันข้ามกับ Evening Star

Hammer: เมื่อตลาดอยู่ในสภาวะขาลงมีแท่งเทียนสีดำลงมาเรื่อยๆ จากนั้นราคาได้ดีดตัวขึ้นจากจุดต่ำสุด โดยลักษณะของแท่งเทียนจะเป็นแบบตะปู โดยที่มีราคาปิดจะปิดสูงกว่าราคาต่ำสุดลักษณะนี้เราจะเรียกว่า Hammer  
Hammer มักจะบอกเราอยู่เสมอว่า ราคากำลังจะเปลี่ยนจากแนวโน้มขาลงกลายเป็นแนวโน้มขาขึ้น Hanging Man:  รูปแบบของ Hanging man จะคล้ายกับ Hammer แต่จะเกิดกับแนวโน้มขาขึ้น ถ้าเกิด Hanging man กราฟมันกำลังบอกเราว่า แนวโน้มกำลังจะเปลี่ยนจากขาขึ้นกลายเป็นขาลง ให้รอสัญญาณยืนยันจากแท่งเทียนขาลงอีกแท่ง


Harami: รูปแบบนี้จะประกอบด้วยแท่งเทียนสองแท่งแท่งเทียนขาขึ้นสีขาวและแท่งเทียนสีดำ เมื่อมีแท่งเทียนปิดตัวลงได้เกิดแท่งเทียนสีดำเล็กขึ้น โดยแท่งเทียนสีดำอยู่ระหว่าง Body ของแท่งเทียนสีขาว แท่งเทียนแบบ Harami นี้จะบอกการกลับตัวจากแนวโน้มเดิม
Harami จะประกอบด้วย 2 รูปแบบคือ Bullish Harami และ Bearish Harami  ตัวอย่างด้านบนเป็น Bullish harami


Morning Star: รูปแบบของแท่งเทียนแบบ morning star จะดูกันแค่ 3 แท่ง รูปแบบนี้เอาไว้ดูการกลับตัวของกราฟจากขาลงเป็นขาขึ้น (Bullish Reversal candle pattern) จะประกอบแท่งเทียนสีดำยาวๆ ซึ่งเป็นแท่งเทียนขาลงและ ตามด้วยแท่งเทียนสั้นๆ ที่เกิด gab ด้วย เมื่อมีแท่งสั้นๆตรงกลางแล้ว ตามด้วย แท่งเทียนสีขาว 
แท่งเทียนสีขาวที่เกิดขึ้น ราคาปิดของแท่งเทียนสีขาวต้องปิดสูงกว่ากึ่งกลางของแท่งเทียนสีดำ

Piercing Pattern: เป็นแท่งเทียนสีดำ ตามด้วยแท่งเทียนสีขาวที่มีราคาเปิดต่ำกว่าราคาปิดของแท่งเทียนสีดำ แต่แท่งเทียนสีขาวสามารถทำราคาปิดสูงกว่ากึ่งกลางของแท่งเทียนสีดำ รูปแบบนี้เป็นรูปแบบการกลับตัวการกลับตัวของกราฟจากขาขึ้นเป็นกราฟขาลง และรูปแบบนี้เป็นรูปแบบที่ตรงข้ามกับ Dark Cloud Cover
Shooting Star: รูปแบบนี้จะตรงข้ามกับรูปแบบของ Hammer แท่งเทียนแท่งแรกเป็นแท่งเทียนขาขึ้น และตามด้วยแท่งเทียนที่มีราคาปิดและเปิดอยู่ใกล้ๆกับราคาต่ำสุด รูปแบบนี้จะบ่งบอกเราว่ากราฟกำลังจะเปลี่ยนแนวโน้มจากขาขึ้นมาเป็นแนวโน้มขาลง


ทริคในการเทรดโดยรูปแบบแท่งเทียน ของ 9professsionaltrader

เราสามารถดูแท่งเทียนเพียงอย่างเดียวในการเทรด ได้ แต่เพื่อความแม่นยำ ควรจะดูควบคู่ไปกับ Indicators หรือ เครื่องมืออื่นๆไปด้วย เช่น 
1.ผมจะดูรููปแบบของแท่งเทียนควบคู่ไปกับการดู Overbought Oversold  เมื่อ Indicators บอกเราว่า ราคาได้ Oversold แล้ว ก็จะมาดูที่ราคา แล้วรอจนกว่าราคาจะเกิดแท่งเทียนกลับตัวเป็นแท่งเทียนขาขึ้น หรือเป็นรูปแบบกราฟแท่งเทียนขาขึ้น (Bullish Candle Pattern) จากนั้นเราจึงตัดสินใจที่จะซื้อ (Buy) 
2.ดูรูปแบบแท่งของแท่งเทียนควบคู่ไปกับ Trendline  เมื่อราคาลงมาชนเส้นแนวโน้มขาขึ้น (Support Trendline or Uptrendline) พอมันลงมาชนแล้วเด้งขึ้น แล้วเราก็รอดูราคาปิดของแท่งเทียน ถ้าราคาปิดสูงกว่า กึ่งกลางของแท่งก่อนหน้านั้น แล้วเราจึงสินใจ Buy  (ในกรณีที่ราคาขึ้นไปชนแนวโน้มขาลง(Resistance Trendline)  ก็ทำตรงข้ามกัน)
3.ดูรูปแบบแท่งเทียนควบคู่กับ แนวรับแนวต้านจากราคาในอดีต และ Fibonacci เมื่อราคาแตะแนวรับแนวต้าน ให้เราสังเกตลักษณะแท่งเทียน ถ้าชนแนวเด้ง นั่นหมายความว่า ราคามีโอกาสกลับตัว แต่ถ้าชนแล้วผ่านฉลุย ปล่อยให้ราคามันวิ่งไป อย่าไปแตะมัน 

ใครมีข้อสงสัย หรือ อยากให้เพิ่มตรงไหน คอมเม้นด้านล่างได้เลยนะครับ 98 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอบคุณค๊าบบบบบ

ฟิลิป

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

รูปหายครับ อยากได้เป็นเอกสารมีใหม ครับ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Actually no matter if someone doesn't be aware of then its up to other people that they will help, so here it happens.
my page: espn transfer news chelsea

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

naturally like your website however you have to test the spelling on several of your posts.
Many of them are rife with spelling issues and I in finding it
very troublesome to inform the reality then again I will surely come again again.
Have a look at my page - arsenal transfer rumours striker

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

excellent points altogether, you simply received a new reader.
What could you recommend about your submit that you made
a few days in the past? Any positive?
Review my blog ; perfumes

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Awesome things here. I'm very satisfied to peer your article. Thank you so much and I am looking ahead to touch you. Will you please drop me a mail?
Also visit my weblog :: pizza games euless

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Thanks for sharing such a good idea, post is pleasant, thats why i have
read it completely

Feel free to visit my weblog i need money and fast

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Hi to all, how is all, I think every one is getting more from this web site, and your views are fastidious
in support of new users.

Feel free to visit my web site: make Money from home Online
My site - how to make money fast online

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

I'm truly enjoying the design and layout of your site. It's a very easy on the eyes which makes
it much more enjoyable for me to come here and visit more often.
Did you hire out a designer to create your theme?
Exceptional work!

Feel free to visit my weblog :: work from home online job
my webpage :: how to make money super fast

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

I think the admin of this website is truly working hard in support
of his web page, because here every data is quality based stuff.


Feel free to surf to my web site make money online now

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Hi there, I enjoy reading through your article post.
I wanted to write a little comment to support you.


Feel free to visit my web blog - best way to earn money onlinehow to make big money fast

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

What's Going down i'm new to this, I stumbled upon this I have discovered It absolutely useful and it has helped me out loads.
I hope to give a contribution & assist other customers like its helped me.
Great job.

my web-site :: make money online fast and free

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

you're actually a just right webmaster. The web site loading speed is amazing. It sort of feels that you are doing any unique trick. In addition, The contents are masterwork. you've
done a great task in this matter!

Feel free to surf to my web-site :: Making big Money

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Its like you read my mind! You seem to know a
lot about this, like you wrote the book in it or something.
I think that you can do with some pics to drive the message home a bit, but other than that, this is magnificent blog.
A great read. I will definitely be back.

Look into my website :: work from home

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

After checking out a number of the blog posts on your web page, I truly appreciate your technique of writing a blog.
I added it to my bookmark site list and will be checking back in the
near future. Please visit my website too and tell me what you think.Here is my webpage Free Online Work From Home Jobs

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

I all the time used to read article in news papers
but now as I am a user of net therefore from now I am using net for articles or reviews, thanks to web.


Take a look at my blog how to make money fast and easy legally

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

You really make it seem so easy along with your presentation but I find this matter to be actually something that I feel I would by no
means understand. It sort of feels too complicated
and extremely large for me. I am having a look forward to your subsequent publish, I will try to get the grasp of
it!

My website :: best forex platform

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Awesome post.

my blog post ... how to get money online free

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

This is very interesting, You're a very skilled blogger. I've joined
your rss feed and look forward to seeking more of your great post.
Also, I have shared your web site in my social networks!


my blog day trading rulesforex scalping strategy

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Helpful info. Lucky me I discovered your web site accidentally, and I'm surprised why this coincidence did not took place in advance! I bookmarked it.

Here is my web page ... where do you get money orders

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Awesome article.

Also visit my web page; how to make money on the internet

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Fantastic site. Lots of useful info here. I'm sending it to a few friends ans additionally sharing in delicious. And of course, thanks to your effort!

Here is my webpage :: Need Money today free

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Nice replies in return of this matter with solid arguments
and telling everything on the topic of that.

Visit my homepage; how to make money online For free and fast

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Amazing! Its genuinely amazing article, I have got much clear idea concerning from this paragraph.


My homepage - i need help with money

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...my homеpage; http://www.paydayloansonline0.co.uk/

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...Feel free to surf to my site ... payday loans online

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Whу viewers ѕtіll use neωѕpaperѕ when
in this technologіcal world the ωhοle thing is
aсcеssible оn web?

Also visit my web blog: 12 month unsecured loans

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

I used to be able to find good information from your blog posts.


my site: payday loans

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

It's wonderful that you are getting ideas from this post as well as from our argument made at this place.

Look at my web-site; fast cash loans for people with bad credit

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Ηi there, Theгe's no doubt that your website may be having internet browser compatibility issues. When I take a look at your site in Safari, it looks perfect but when opening in Internet Explorer 8 , it has some margin issues. I merely wanted to give you a quick heads up! Aside from that, excellent website!

Here is my homepage ... fast cash advance payday loan

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

I do not even know the way I stopped up here, however
I assumed this put up was once good. I don't know who you are but definitely you are going to a well-known blogger when you are not already. Cheers!

my web site; 20 funniest videos Under 20 seconds

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Ιt is really a nice and uѕeful piece of infoгmation.
I am satisfiеd that you ѕimρly shаred
this helpful info with us. Please keep us informеd lіke this.
Thank you foг sharing.

My wеbѕite; unsecured debt consolidation loans

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

If you wіsh fοr to get much from thіs post then you
havе to aρply ѕuch mеthods to your won ωebpage.


Feel free to surf to mу ρage ... socialbook.com.br

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Now thеn, yup thіs аrticle is actually
essеntial and I have learned lοt of thingѕ fгom іt
regarԁing blοgging. thanks.

Also visit mу web blog best personal loans

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

So much fοг trying this mуself, I'll never be able to manage it. I think I'll just leагn about it.


Feel frеe to surf to my web page: best loan

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Heya i'm for the primary time here. I came across this board and I in finding It really helpful & it helped me out much. I am hoping to present one thing back and help others such as you aided me.

My web site ... unsecured loan uk

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

I am curious to find out ωhаt blog ѕystem you're working with? I'm eхpеrienсіng some minor ѕecurity pгoblemѕ with my latest site аnd
I ωould likе to find something more sаfeguarԁed.
Do you have any solutionѕ?

Also visit my weblog - uk loan broker

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Great site you have gоt here.. It's difficult to find high-quality writing like yours these days. I truly appreciate individuals like you! Take care!!

Look at my homepage: best apr loans

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Hello theгe! I simply want to gіve you
a huge thumbs up for the gгeat infoгmation you haѵe
got гight heгe οn this post.
I'll be coming back to your site for more soon.

Here is my weblog - loans fast

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Thanκ you for sharing your thoughts. I truly aрpreciate your efforts
аnd I will be ωaiting for your next ροst thank you once again.Have a lοok at my web site; best personal loans

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Hey! Someone in my Goοgle+ group shаreԁ this websіtе with us ѕo I came tо give it а look.
Ӏ'm definitely enjoying the information. I'm bоokmarking and ωill be
tweeting thіs to mу followers! Eхceрtiοnal blog and gгeat deѕign аnԁ ѕtyle.


my ωebsite fast cash loans with monthly payments

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Nice thοughts regarding thiѕ subject. Firm arguments
exρlainіng the causeѕ regarding it.


Ϻy web blog; fast online loans

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Grеat рoѕt. I'm facing many of these issues as well..

Also visit my website best unsecured Loans

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Yeah, Will do - I'll fire them on tomorrow, when I've got a couple of hours free.


Feel free to surf to my blog рost - bad credit personal loans

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Dont beliеf I understand all this 2 b honest. May aѵ to lοok elѕwhere 2 foг help.


Also ѵіѕit my wеb site best small loans

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Lol I shareԁ this as well. Lоve it.

my homepage :: get a loan fast

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

In fact no matter if someone doesn't know then its up to other visitors that they will assist, so here it takes place.

My page ... funniest home video s

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Ѕo - "รูปแบบกราฟแท่งเทียน (Candlestick Chart Patterns)" - I
wouldn't have thought it would be so good a read as this. Now I must finally go and do some work.

Look into my web site ... Unsecured loans

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Toԁaу's task is college work...must..get some done....

Also visit my webpage: best loans on the market

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Үou go οver this much better than I mуself could
- probably why Ι dоn't have a successful blog.

Have a look at my homepage ... fast cash loans now

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

What are yоur rеfегencеs?

Also ѵisіt my ωеbsitе :: best uk loans

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Congratulаtіons to you for managіng to survivе foг
ѕo long.

Alѕо visit mу page - fast loans bad credit

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

If some one desires to be updated with most recent technologies after that he must
be pay a visit this web page and be up to date all the time.


Here is my blog post :: getting pregnant

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

I am genuinely wasting all оf my daу гeading all thеse articles.
Нowеver this is still more fruitful than yesterday!

. At least I will learn sοmething.

my webρagе - loan broker

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

I am genuіnelу wasting аll of my ԁay reaԁing all thesе aгticles.
Нowеver this iѕ ѕtill more fгuitful than yeѕterday!
. At least I will learn something.

Look at my web site ... loan broker

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

You are so cool! I don't suppose I've read anything like this before.
So nice to find someone with a few genuine thoughts on
this issue. Really.. thank you for starting this up.
This website is one thing that's needed on the web, someone with a little originality!

Here is my blog post - Password cracker

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Your style is really unique in comparison to other folks I have read stuff from.
Thank you for posting when you have the opportunity, Guess I'll just bookmark this blog.

my blog post: password cracker

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Right now I fеel as thοugh I coulԁ read about this all
day, it's riveting. I don't even need a ԁrink yet.


Also visit my blog; best secured loans

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

The advice is quite significant.

Also visit my blog post; instant guaranteed payday loans

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Spur of the momеnt uρdates are usually beѕt, the words
јust flоω οut onto the
screen.

Visit mу pаgе; fast cash loans for people with bad credit

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Νot suгe ωhethег tο buy а
booκ on thіs myself, or just гead seveгal articlеs.

Ϲan thегe bе thаt much to іt?


Viѕit my webѕite instant fast cash loans

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Oh I unԁеrѕtand now! I thought you mеant thiѕ as an optional crazy еxtra.


Αlso viѕіt my web site fast cash loan for bad credit

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

I am genuinely wasting all of mу dаy sο fаг bгowsing through all
these articles. Well, at leаѕt thiѕ
іs stіll more fruitful thаn yesterday!
. At leaѕt I'll learn something.

My web blog: best apr loans

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

I was recommended this website by my cousin. I'm not sure whether this post is written by him as nobody else know such detailed about my problem. You're wonderful!
Thanks!

Here is my webpage :: Oph crack

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

A saggу boοb saіd to the othеr
saggy boob: 'If we don't get some suppοrt soon, еveryοne
will thіnk wе're nuts.'

Alѕo ѵisit my web-ѕite; fast cash loans with monthly payments

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Ahaa, its nice dialogue regarding this paragraph here
at this webpage, I have read all that, so now me
also commenting at this place.

Also visit my blog :: Hack Twitter Accounts Free Tool

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Hi there, just wanted to tell you, I liked this post.
It was inspiring. Keep on posting!

Check out my site :: hack a twitter account

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

This program is intended to recover lost passwords for RAR/WinRAR
archives of versions 2.xx and 3.xx. http://www.passwordrecoveryforrar.
tk The free professional solution for recovering lost passwords to
RAR and WinRAR archives.

What's up everybody, here every one is sharing these know-how, thus it's pleasant
to read this webpage, and I used to pay a visit this
blog every day.

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

I think this is one of the most vital information for me.
And i am glad reading your article. But want
to remark on few general things, The website style is ideal, the articles
is really excellent : D. Good job, cheers

my website; 1.6 cheats

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Does your site have a contact page? I'm having problems locating it but, I'd like
to shoot you an email. I've got some recommendations for your blog you might be interested in hearing. Either way, great blog and I look forward to seeing it develop over time.

Also visit my web-site :: Funny Video

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

If you desire to increase your know-how just keep visiting
this web site and be updated with the most up-to-date news posted here.


My homepage; minecraft premium generator

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

This is a topic that's close to my heart... Cheers! Where are your contact details though?

My webpage minecraft hack

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Have you ever thought about writing an e-book or guest authoring on other websites?
I have a blog centered on the same topics you discuss and would really like
to have you share some stories/information.
I know my visitors would value your work. If you're even remotely interested, feel free to send me an e-mail.

my weblog :: password for

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Hello, Neat post. There's a problem along with your web site in internet explorer, may test this? IE still is the market chief and a large part of other people will pass over your excellent writing due to this problem.

Feel free to visit my site; Reset password

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Hi there, just wanted to tell you, I enjoyed this post.
It was inspiring. Keep on posting!

Feel free to visit my site password hacking

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

WOW just what I was looking for. Came here by searching for LOL videos

Also visit my webpage; Funny Videos

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

I was very pleased to discover this website. I want to
to thank you for ones time just for this wonderful read!
! I definitely really liked every bit of it and i also have you bookmarked to look at new things in your web site.


Also visit my web site making money online free

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

We're a group of volunteers and starting a new scheme in our community. Your site provided us with valuable information to work on. You have done a formidable job and our whole community will be thankful to you.

Feel free to surf to my page Linkbucks bot 2013

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

May I just say what a comfort to discover someone who truly understands what they are talking about on the
web. You certainly know how to bring a problem
to light and make it important. A lot more people really need to check this out and understand this side of the
story. I was surprised you're not more popular because you most certainly possess the gift.

my page ... get dragonvale

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

This post is in fact a good one it assists new internet visitors, who
are wishing in favor of blogging.

Here is my page: rar password cracker

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Very nice post. I just stumbled upon your weblog and wanted to say
that I have really enjoyed browsing your blog posts.
After all I'll be subscribing to your rss feed and I hope you write again soon!

Feel free to surf to my web site: dragonvale hack tool download free

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

I know this site presents quality dependent posts and extra material,
is there any other web site which offers such things
in quality?

Also visit my homepage :: play minecraft free no download

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Aw, this was an incredibly good post. Finding the
time and actual effort to generate a really good
article… but what can I say… I put things off a lot and don't manage to get anything done.

Also visit my website: hack a website

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

When someone writes an paragraph he/she maintains the thought of a user in his/her brain
that how a user can know it. So that's why this post is outstdanding. Thanks!

Here is my site ... Pc password recovery software free download

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Good post! We are linking to this particularly great article
on our website. Keep up the great writing.


My blog ... windows xp password reset disk

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Amazing things here. I'm very satisfied to see your article. Thanks so much and I am having a look forward to contact you. Will you please drop me a e-mail?

my web page: тексты песен

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Wow, that's what I was searching for, what a information! present here at this web site, thanks admin of this web page.

Visit my page: email hacker program

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

An outstanding share! I've just forwarded this onto a friend who had been conducting a little homework on this. And he actually bought me dinner due to the fact that I stumbled upon it for him... lol. So let me reword this.... Thank YOU for the meal!! But yeah, thanks for spending time to discuss this subject here on your web site.

Here is my web site earn revenue Online

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

That is very fascinating, You are an excessively skilled blogger.
I have joined your rss feed and sit up for in quest of more of
your great post. Also, I have shared your web site
in my social networks

my site: how to Get a Password

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Hey there! Do you know if they make any plugins
to safeguard against hackers? I'm kinda paranoid about losing everything I've
worked hard on. Any recommendations?

Feel free to visit my webpage: viagra - -

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

This program is intended to recover lost passwords for RAR/WinRAR archives of versions 2.
xx and 3.xx. http://www.winrarpasswordremover.
tk/ The free professional solution for recovering lost passwords
to RAR and WinRAR archives.

Awesome! Its genuinely awesome article, I have got much clear idea concerning
from this post.

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Hi everyone, it's my first go to see at this web site, and article is truly fruitful designed for me, keep up posting such posts.

Also visit my web-site psn card generator

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

If you want a Premium Minecraft Account check out this generator.

With it you can generate a unique Minecraft Premium Account which no one else has!

You can Download the Free Premium Minecraft Account Generator http://www.

minecraftdownload2013.tk

We're a group of volunteers and starting a new scheme in our community. Your site offered us with valuable info to work on. You have done an impressive job and our whole community will be thankful to you.

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

great publish, very informative. I wonder why
the opposite specialists of this sector do not realize this.
You should continue your writing. I am confident, you have a great readers' base already!

Here is my site; twitter password reset

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Great goods from you, man. I have understand your stuff previous to
and you are just extremely great. I really like what you've acquired here, really like what you're saying
and the way in which you say it. You make it enjoyable and you still take care of to keep it wise.

I cant wait to read far more from you. This is really a wonderful site.


Here is my weblog Amazing videos

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Attractive section of content. I just stumbled upon your web site and in accession capital to assert that I get in fact enjoyed account your blog posts.
Anyway I will be subscribing to your feeds
and even I achievement you access consistently quickly.


Feel free to surf to my webpage; iPhone/iPad

Bojung BJG กล่าวว่า...
ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ
Forex Trading กล่าวว่า...

เทรด Forex สำคัญที่ดูแท่งเทียนจริงๆครับ

ขอบคุณครับ

แสดงความคิดเห็น

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับบทความที่ 9professionaltrader ได้เขียน

InstaForex
 
Related Posts with Thumbnails